ویژگی ها

پشتیبان گیری روزانه خودکار وب سایت,
Strongest & Fastest SSL ...

&&وب سایت خود را با پشتیبان گیری روزانه خودکار ذخیره شده در خارج از سایت با افزونگی داخلی ایمن کنید

High Speed Network

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

Unlimited bandwidth

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

Unlimited Server Switching

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

1000+ Servers

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.